ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ

ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ

895 m² - Ελλάδα, Λάρισα, Βλαχογιάννι

ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ

Βουστάσια

Κωδικός Έργου :1072
Εμβαδόν :895 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Βουστάσια

Κωδικός Έργου :

1072

Εμβαδόν :

895 m²

Έτος Κατασκευής :

2006

Χώρος Αλμεκτηρίου

Χώρος Παγολεκάνης

Χώρος Σταυλίτη

Χώρος Κοπροσωρού

Ταϊστρες

Διάδρομος Τροφοδοσίας

Ποτίστρες

Χώρα :

GR

Νομός :

Λάρισα

Περιοχή :

Βλαχογιάννι

TOP